Kurs jest prowadzony w trybie stacjonarnym bądź weekendowym. Szkolenie prowadzone zgodnie z programem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. 2019 poz. 2373 j.t.).

CZAS TRWANIA: 298 godzin (240 godzin – teoria, 58 godzin – zajęcia praktyczne).
Szkolenie kończy się egzaminem testowym, po zdaniu którego uczestnik kursu otrzymuje „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.

Do kursu może przystąpić osoba która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty,
 • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy:

 • przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz – w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku – świadectwa zdania egzaminu,
 • dla osób, które będą korzystały z naszego zaplecza gastronomiczno-hotelarskiego, mamy preferencyjne ceny.

Zapisy na bieżącą oraz na przyszłe edycje szkoleń teoretycznych na licencję maszynisty dostępne są tutaj: 

  * Akceptuję

  politykę prywatności